Home / Thanh Huyền Học Hay

Thanh Huyền Học Hay

Video từ vựng Từ vựng IELTS– Unit 17: Talking business – HocHay

Cùng HocHay học từ vựng IELTS Unit 17: Talking Business các bạn nhé! Employment 1.1   Answer these questions. Have you ever worked in any of these places? If not, would you like to? A   a shop      B    a restaurant       c  a hotel       D    an office   1.2  Listen and match the speakers to the correct industry. Write your answers …

xem blog

Các danh động từ trong tiếng Anh lớp 8 – Unit 1: Leisure Activities – HocHay

Các danh động từ trong tiếng Anh – Danh động từ thường theo sau các động từ: admit (thừa nhận), anticipate (đoán trước), appreciate (đánh giá), avoid (tránh), complete (hoàn toàn), consider (xem xét), delay (trì hoãn), deny (phủ nhận), detest, dislike (ghét, không thích), discuss (thảo luận), enjoy (thích), escape (trốn thoát), feel like (có cảm giác như), finish (hoàn thành), forgive(tha thứ), hate (ghét), imagine (tưởng tượng), keep (tiếp tục), loathe (ghê tởm), love, like, mention (đề cập), mind (quan tâm, ngại), miss (bỏ lỡ), prefer (thích), prevent (ngăn chặn), understand (hiểu), postpone (hoãn lại), practice (luyện tập), risk (mạo hiểm), quit/give up (bỏ), recall (nhớ), recollect (gợi nhớ), …

xem blog